Adatvédelmi tájékoztató

img11

 

Jelen Tájékoztató hatálya a Corner Trade Korlátolt Felelősségű Társaság vendéglátó ipari és szállodai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységére , a Corner Hotel & Kávéház működésére                     ( székhely:  1065 Budapest Podmaniczky utca 1.) terjed ki.

Elérhetőségei:

-        írásban: 2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 2.

-        elektronikus úton: cornerhotel@cornergroup.hu

-        telefonon: 30 999 4580 ; 25 502 380

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Corner Trade Kft. ( továbbiakban Kft.) Hotelében, Kávéházában és Weblapján  történő azonosítással összefüggő adatkezelés megkezdése előtt Ön, mint vendégünk, leendő vendégünk tájékozódhasson róla, hogy a Kft. az Ön adatait miért, hogyan és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg és azokat hogyan gyakorolhatja.

Jelen Tájékoztató határozza meg a Kft., mint adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat vendégeink és egyéb érintettek személyes adatainak kapcsán. 

A Kft. bármikor jogosult a Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A mindenkor aktuális Tájékoztató a Kávéházban, illetve a Kft-hez intézett megkereséssel érhető el. 

 

Definíciók

 

ügyfél/vendég/ felhasználó: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, az adatkezelőtől terméket vásárol, szolgáltatást vesz igénybe. 

személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai , szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés : a személyes adatokon vagy  adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog  is meghatározhatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzászemélyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általkezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval  vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása , amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezeltszemélyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz valójogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

1. A Kft. adatkezelésének alapelvei

A Kft. a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások  mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát, hogy az ezen elvekkel összhangban legyen.

 

1.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A vendégek számára átláthatónak kell lennie , hogy a személyes adatokat a Kft. hogyan gyűjti, illetve kezeli. Az átláthatóság azt is megköveteli, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás közérthető, világos, egyértelműen megfogalmazott és könnyen elérhető legyen. Önmagában a tájékoztatási kötelezettség is ebből az elvből következik. A Kft tájékoztatja vendégeit:

-        az adatkezelő, tehát a Kft. adatairól, elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról

-        a          személyes         adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokról, szabályokról,    jogokról, garanciákról

-        arról, hogy az ügyfél hogyan gyakorolhatja az őt megillető jogokat

Ezt az átláthatóságot biztosítja jelen Adatkezelési Tájékoztató, melyet a Kft. a honlapján tesz elérhetővé. Vendégeink a Tájékoztató és a  munkatársaink által adott információk birtokában eldönthetik, hogy igénybe kívánják e venni szolgáltatásainkat.

 

1.2 Célhoz kötöttség

Adatot gyűjteni, kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a céllal összeegyeztethető módon lehet. A Kft. az adatok körét a célhoz szükséges minimumra korlátozza. A Kft. az adatkezelés  során birtokába jutott összes személyes, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatot a legszigorúbb szabályok szerint kezeli, a Kft. hatályos Informatikai Szabályzatában szereplő biztonsági előírásoknak megfelelően.

1.3 Adattakarékosság

Csak a szükséges mennyiségű adat gyűjthető, illetve kezelhető, a Kft. csak olyan adatot és annyi ideig kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatok megőrzési idejét a Kft. pontosan meghatározza a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre tekintettel.

1.4 Pontosság

Kiemelt fontosságú, hogy minden tárolt adat a valóságnak megfelelő, pontos legyen, a pontatlan adatokat ezért a Kft észlelést követően haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Az adatok pontossága és naprakészsége érdekében a Kft. adatot egyeztet az ügyfelekkel és kéri őket, hogy adatváltozás esetén azt jelezze a Kft. felé, tekintettel a jogszabályi megfelelések teljesítésére.

1.5 Korlátozott tárolhatóság

A Kft. jogszabályi kötelezettségeinek megfelelve határozott ideig tárol adatokat.

1.6 Integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített védelem

A Kft-nek biztosítania kell, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, véletlen adatvesztéssel, jogosulatlan  megszerzéssel , megsemmisítésével , károsodásával szembeni megfelelő védelmi intézkedések szükségesek. A Kft. törekszik rá, hogy adatkezelési tevékenységét oly módon végezze, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága.

1.7 Elszámoltathatóság

A Kft-nek kötelessége igazolni, hogy adatkezelési eljárása mindenben megfelel az adatvédelmi szabályoknak, ha ebben kétség merülne fel. Ennek érdekében a Kft. igyekszik minden az adatvédelmi szabályok által előírt tájékoztatást megadni ügyfelei és ha  szükséges a felügyeleti hatóság ( NAIH) részére.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

-   a vendég önkéntes hozzájárulása

-   a Kft. tevékenységeire vonatkozó jogszabályi megfelelések, törvényi előírások

-   panaszkezelés, vitarendezés során is személyes és a vitatott tranzakcióhoz kapcsolódó adatokat kezel a Kft.  

-   személy- és vagyonvédelem

 

3. Az adatkezelés célja

A Kft. adatkezelésének elsődleges célja az ügyféllel/ vendéggel  kötött vagy kötendő szerződés alapján a Kft. által kínált szolgáltatások korrekt, minőségi nyújtása, továbbá a Kft. tevékenységére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján az adatkezelés teljesítése. 

A Kft. az adatkezelés során rendelkezésére bocsátott adatokat a következő célokra használja:

-   a minőségi és hatékony vendégkiszolgálás biztosítására és kapcsolattartásra

-   statisztikai célokra

-   gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése ( önkéntes hozzájárulás, ingyenes leiratkozás)

-   a szolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében

-   jogszabály által előírt szabályok megfelelésére és kötelező adatkezelési műveletek végzésére

-   a Kft. területén tartózkodó személyek életének és testi épségének biztosítása, vagyonvédelem fenntartása, káresemények megelőzése, észlelése

 

4. A kezelt adatok köre

4.1 Hotel

Természetes személy esetén:

         családi és utónév

         lakcím

         azonosító okmány száma

         születési hely, idő

         anyja neve

         azonosító okmányok scannelése

         telefonszám

         e-mail cím

         állampolgárság

         érkezés-távozás időpontja

         felnőttek-gyermekek száma

         gyermekek életkora

         ellátás, szoba típusa

         kamerafelvételek képanyaga

         bank/ Szép kártya adatai

         bankszámla adatai

 

 

Jogi személy esetén ( számla kiállítás ):          cég neve

         székhelye vagy telephelye

         adószám

         bankszámla adatai

         bankkártya adatai

         alkalmazott neve, tartózkodási idő

 

 

 

 

4.2  Étterem ( telefonos, személyes foglalás ):

 

Természetes személy esetén:

 

         családi és utónév

         telefonszám

         e-mail cím

         kamerafelvételek képanyaga

         érkezés ideje

         vendégek száma

         bank / Szép kártya adatai

         bankszámla adatai

 

Jogi személy esetén:

 

         cég neve

         székhelye vagy telephelye

         adószám

         átutalás esetén bankszámlaszám

 

4.3 Hírlevél

         családi és utónév

         e-mail cím

 

4.4 Weboldal – sütik

 

         a felhasználó IP- címe

         böngésző típusa

         böngészésre használt operációs rendszerek jellemzői

         a látogatás időpontja

         a látogatott oldalak

 

             

4.5 Panaszkezelés során:

 

         a vitatott  eseményhez kapcsolódó adatok, információk

         a panasztevő személyes adatai

  

 

5.  Az adatok forrása , felvétele és tárolása

A vendég adatai előzetes tájékoztatás  és beleegyezés után a vendég által kerül átadásra Kft. részére. 

Az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a magyar és az uniós jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a Kft-re előírt szabályok megtartásával , a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével gondoskodik.

A Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a jogszabályi kötelezettségeiből fakadó adatkezelésből rögzített minden adatot saját, zárt rendszereiben tárolja, mindenkor ügyelve az adatok megfelelő szintű védelmére. A vendéglátással kapcsolatos minden iratot, adatot a Kft. 8 évig köteles megőrizni, a kamerafelvételek kötelező tárolási ideje 3 nap. A  Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos adatokat, iratokat a panaszos ügy lezárásától számítva  5 évig köteles tárolni.  Szolgáltatás  elvégzése, befejeződése után a telefonszám megsemmisítésre kerül vagy állandó vendég esetén a jelszóval védett mobil eszköz névjegyzékébe kerül tárolásra. ( Informatikai Szabályzat)

A nyomtatott formában rögzített adatokat tartalmazó bizonylatokat, iratokat Kft. a kötelező megőrzési idő lejártáig zárt helyen, a jogszabályoknak megfelelően tárolja. Ezekhez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

A tárolással, az adatok hozzáféréséhez kapcsolatos technikai, biztonsági információkat a Kft. aktuális Informatikai Szabályzata tartalmazza, amely a Kft. minden alkalmazottjára kötelező érvényű.

A Kft. a minimumra szorítja a személyes adatokhoz hozzáférhető jogosultak körét. Az adatok jellegétől függően csak az ügyvezető és az általa megnevezett munkavállalók férhetnek az adatokhoz. Ezek az intézkedések a lehető legkisebb mértékűre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

 

6.  Az adatok felhasználása és feldolgozása

A Kft. a birtokában levő adatokat csak a jogszabályi megfeleléshez ,  a szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatokban, valamint kapcsolattartásra használja és dolgozza fel ezen tájékoztatóban megadott keretek között.

 

7.  Az adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

Jelenleg a Kft. a következő harmadik feleknek adhat át személyes adatokat:

-  Hatósági megkeresés esetén köteles a Kft. a kért adatok átadására ( pl. bűncselekmény esetén rendőrségi megkeresésre köteles a Kft. a kamerafelvétel , a vendég adatainak átadására).

-  CORNER-TAX kft. ( IFA, könyvelés )

-  Sárga Taxi Kft. - vendégek szállítására vonatkozó információk ( pl. reptéri transzfer, sofőrszolgálat )

 

 

8.  Az érintettek jogai         

A Kft. kiemelt figyelmet fordít rá, hogy vendégei a Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Ezek a jogok a következők:

 

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Kft-nek az vendég adatainak kezelésével kapcsolatban minden  tájékoztatást, információt tömören, átláthatóan, könnyen hozzáférhető módon, világosan, közérthetően fogalmazva kell megadnia. A Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a  tájékoztatást az ügyfél által kért formában.

8.2 Hozzáféréshez való jog

A hozzáféréshez való jog az ügyfélnek lehetőséget biztosít arra, hogy a Kft. által róla kezelt adatokat megismerje, azokról tájékoztatást kapjon. Ezen jog gyakorlása körében megadandó információk, hogy folyamatban van e adatkezelés az ügyfélre vonatkozóan és ha igen további tájékoztatást kell adni

         az adatkezelés céljairól

         az adatok kategóriáiról

         a címzettekről vagy kategóriáikról, akikkel az adatokat közlik

         az adat tárolásának időtartamáról

         az ügyfél jogairól

         a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról

 

Ha a Kft. nem az ügyféltől gyűjtötte az adatokat, akkor

         a forrásukra vonatkozó információkról

         az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról és ennek következményéről

         a harmadik országba való adattovábbításról

         a megfelelő garanciák alkalmazásáról

 

A Kft. csak olyan esetben jogosult az adatok kiadására, amikor pontosan, kétséget kizáróan azonosítható az ügyfél, hiszen ennek hiányában a Kft. mások személyiségi jogait sértheti meg. Ennek tipikus esete a kamerafelvételek megtekinthetősége, hiszen ez a hozzáférési jog része, ugyanakkor a Kft. a kamerafelvételeket másolatként nem adja ki, hiszen a felvételeken szereplő egyéb személyek érdekeit, jogait sérti. Természetesen bármely jogszerű hatósági vagy bírósági megkeresésre a felvételeket a jogszabályok nyújtotta keretek között és azok megtartásával kiadja.

Amennyiben az ügyfél jogosultságát nem vagy nem megfelelően igazolja vagy a korábban leírt és szükséges azonosításnak nem tesz eleget, úgy számára csak általános jelleggel biztosít a Kft. tájékoztatást  a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, egyúttal tájékoztatja, hogy a kérelemben foglaltakat milyen feltételek megléte esetén tudja teljesíteni.

A hozzáféréshez, illetve a másolat kiadása iránti kérelmet a Kft-hez való beérkezést követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

 

 

8.3 Helyesbítéshez való jog

A Kft. a vendég kérésére késedelem nélkül teljesíti a személyes adatok pontosítását, azok kiegészítését.  

A vendég jogosult és amennyiben az adatváltozás jogi kötelezettség teljesítéséhez, szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódik, köteles a Kft-vel fennálló szerződéses kapcsolata tartama alatt az adataiban beállt változásról haladéktalanul értesíteni a Kft-t és az adatok módosítását helyesbítését kérni.

 

 

 

8.4  Törlés és az „elfeledtetéshez való jog”

Az ügyfél kérheti a vele kapcsolatos , a Kft. kezelésében lévő adatok törlését amennyiben:

-  az adatkezelés célja megszűnt

-  az adatok tárolásának jogszabály által meghatározott határideje lejárt

-  ha a vendég visszavonja hozájárulását és nincs más jogalap, ami lehetőséget biztosít az adatkezelésre

-  ha marketing vagy reklám küldéséhez, ügyfelek megkereséséhez gyűjtötték az adatokat

8.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

A vendég kérésére a Kft. korlátozza az adatkezelést, ha a vendég vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi személyes adatok pontosságának ellenőrzését, helyesbítését.

8.6 Adathordozhatósághoz való jog

A vendég kérheti, hogy a rá vonatkozó, a Kft. rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat tagolt, széles körben használt , géppel olvasható formában megkaphatja, ezeket továbbíthatja másik adatkezelőnek. Az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is kérheti a Kft-től, vagyis kérheti a Kft-t, hogy más szolgáltatónak közvetlenül továbbítsa személyes adatait.

8.7 Tiltakozáshoz való jog

A vendég bármikor  tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha annak nincs törvényes jogalapja a Kft. részéről vagy az adatok megadása nélkül nem teljesíthető a kért szolgáltatás. Ilyen pl.  a marketing vagy reklám célú adatkezelés.

 

9. Jogorvoslatok kezdeményezése

A vendégnek jogában áll , hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon.

A vendégnek jogában áll, hogy bíróság helyett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását           kezdeményezze.           (           1125     Budapest,         Szilágyi Erzsébet           fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400 )

A vendégnek minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt a Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és véleményét, tanácsát kérje, a Kft. adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszaival, kérelmével, kéréseivel, 

kérdéseivel, észrevételeivel, probléma felvetéseivel a Kft-hez

-   írásban: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39.  3/317

-   elektronikus úton: tanczos.rita@cornergroup.hu -        telefonon: 30 572 8349 fordulhat.

A Kft. adatvédelmi tisztviselője: Horváthné Tánczos Rita

 

10. A Corner Trade Kft. tevékenységére vonatkozó jogszabályok:

- Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( Általános Adatvédelmi rendelet-GDPR)

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-2008.évi XLVII. évi törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

-  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

-  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

-  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

-  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

 

Corner Trade Kft.

Dunaújváros, 2021. szeptember 10.